Jag deltar just i en digital disputation på Högskolan Väst. Det är Jennie Ryding, en kollega på HV som ja gick en kurs med i höstas som disputerar. Ämnet är reflektion som en del av det professionella lärandet. Mycket intressant att ta del av.

Hämta avhandlingen här: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1463674&dswid=6105