Skaraborgs sjukhus, ja eller kanske VGR som helhet, har haft bråda dagar under våren med flera olika saker som är relaterade till covid-19. Utöver att organisera om vården så har skrivande av PM och riktlinjer varit en sådan sak.

På intranätet hittade jag inte mindre än 55 nya sådana som adresserar saker som hör ihop med utbrottet av covid-19. De omfattar områdena: Triage och patientflöde (7 st), Diagnostik (6 st), Behandling, vård och uppföljning (28 st), Transporter (3 st) och Vårdhygien (6 st). Efter att ha ögnat igenom ett antal av dem ser jag att flera (eller kanske alla) i ett lugnare skede bör skrivas om för att omfatta alla utbrott av corona-virus, inte bara specifikt just covid-19. Några av dem är också bara en ny version av ett befintligt PM/riktlinje där covid-19 tagits med i texten och åter andra är sådana riktlinjer som aldrig har funnits och heller inte borde ha behövt finnas om man haft en bättre beredskap. Ett sådant exempel är riktlinjen om att engångsvisir får användas för flergångsbruk när situationen så kräver.

Jag hoppas man gör en samlad översyn av alla befintliga riktlinjer när läget är lugnare och man har erfarenheterna från den här pandemin att falla tillbaka på.