Ur ett globalt perspektiv ökar antalet personer som får stroke och andelen personer som lever med sviterna efter stroke. Det som oroar mest är att stroke i högre utsträckning drabbar yngre i åldern 18-49 (typ).

Den ökande åldern i befolkningen, vi står inför en åldersboom utan dess like med en allt högre andel personer över 65 år, står för en del av ökningen men långt ifrån hela ökningen.

Övervikt/fetma och ökande andel diabetes i befolkningen är andra riskfaktorer som tillmäts stor betydelse. Dessa riskfaktorer är ju möjliga att påverka så där finns det hopp även om det är svårt att komma tillrätta med detta.

Som enskild riskfaktor är ändå högt blodtryck den viktigaste ur ett globalt perspektiv. För övriga riskfaktorer bör bedömmningar göras frö varje land då riskfaktorerena har olika betydelse i de olika länderna. Inte så att t.ex. rökning är mindre viktigt som riskfaktor i t.ex. China men om andelen som röker är liten är det inte så viktigt att rikta in sig på just den i det landet.

I takt med att strokeenhetsvård implementeras på bredare front ur ett globalt perspektiv kommer avväganden som dessa vara viktiga att göra för varje land. Det som gäller nu för västvärlden kan inte bara appliceras över hela världen.