Socialstyrelsens har utvärderat strokevården i Sverige i en rapport som heter:

Nationella riktlinjer – Utvärdering 2018 – Vård vid stroke – Huvudrapport med förbättringsförslagDär framkommer att mycket i strokevården i Sverige är bra och att de nationella riktlinjerna följs i delar. Dödligheten i stroke har minskat med 32 % vilket är en stor framgång men det finns saker som kan bli bättre.

Fler bör ges reperfusion, fler ska erbjudas tidig understödd hemgång och strokekompetens bör finnas i hela vårdkedjan. Det är framförallt i primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst som kompetensen behöver höjas.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet

Här ser jag att WebbSKU ligger helt rätt i tiden. Den ger goda möjligheter till kompetenshöjning i hela vårdkedjan på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.