Blog Image

Disputeradsjukskoterska

Om bloggen

I bloggen skriver jag om om hur livet ter sig efter disputationen, mitt arbete i den kliniska vården, hur det är att arbeta inom utbildningsverksamhet, om vårdvetenskap, och andra angelägna ämnen inom vårdområdet

Prioriteringar vid extraordinära förhållanden

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, April 01, 2020 07:17:56

I spåren av covid-19 har Socialstyrelsen tagit fram nya riktlinjer för prioriteringar vid extraordinära förhållanden. Först slås fast att det är de tre grundprinciperna som gäller:

  • Människovärdesprincipen – allas lika rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning
  • Behovs- och solidaritetsprincipen – den med störst behov ska ges företräde till vård
  • Kostnadseffektivitetsprincipen – vid all behandling ska det finnas en rimlig relation mellan kostnad och nytta

I tider som ger en större påfrestning än vad vården kan hanteras finns ett behov av ett regelverk som gör att man kan göra avsteg från dessa grundprinciper och ger en lika bedömning i hela landet. Därav har detta regelverk varit nödvändigt att ta fram. I gruppen har suttit både medicinska experter, filosofer och etiker och den har letts av Lars Sandman.

De nya riktlinjerna anger att vården först ska byggas ut innan dessa riktlinjer kan tas i anspråk. Prioriteringarna ska sedan bygga på de enskilda patienternas chans till överlevnad. Patienter med små chanser till överlevnad ska prioriteras lägre än patienter med högre chans till överlevnad. Egentligen handlar detta alltså om att sätta parentes runt den första prioriteringsgrunden och gå mer strikt på behov och nytta. Faktorerna i människovärdesprincipen ska dock inte frångås! Ålder är t.ex. inte en faktor som ska få vägas in i detta annat än utifrån chansen till överlevnad och det perspektiv som man har att utgå från här är i första ledet en förväntad överlevnad på ett år och i led två en förväntad överlevnad på 6-12 månader.Utbildning om covid-19

Hälso- och sjukvård Posted on Wed, April 01, 2020 00:05:47

Så här i dessa tider spanade jag in den utbildning om covid-19 som Karolinska institutet fick i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram. Den består av två delar:

  1. Covid-19; hindra smittspridning och skydda personal som arbetar inom svensk hälso- och sjukvård och socialtjänst
  2. Covid-19; triage och användande av personlig skyddsutrustning

För att kunna gå utbildningarna måste man registrera sig och på så sätt får man ju också data på hur många som går, vilka verksamheter de arbetar inom samt var i landet de är. Det är redan mer än 45000 personer som gått dessa.

Karolinska Institutet har också fått i uppdrag att ta fram en tredje utbildning som är mer riktad mot och anpassad till kommunal vård och omsorg som beräknas vara klar på fredag. Utbildningarna nås via https://covid-19.pingpong.se/courseId/1/content.do?id=23

När man gör den första delen av utbildningen får man också tips på en utbildning om basala hygienrutiner som Stockholms läns landsting har och som också ligger helt öppen på webben. https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/vardhygien/digital-utbildning/

Jag gick dem alla tre under kvällen och de var faktiskt riktigt bra. Tillsammans tar de ca 1 timma att gå och man får fina diplom att ladda ner och skriva ut. Review av artikel

Forskning Posted on Tue, March 31, 2020 07:40:12

Jag skickade just in resultatet av granskningen jag gjort av ett artikelmanus. För den här artikeln handlade de flesta kommentarerna om referenserna! Så onödigt att inte ha skrivit dessa på ett bra sätt. Manuset lämnade också en del övrigt att önska så min rekommendation blev större revidering.Ny utbildning – det kan gå snabbt om behovet finns

Universitets/högskolevärlden Posted on Tue, March 31, 2020 00:31:37

Socialstyrelsen har uppdragit åt Karolinska Institutet att ta fram en webbaserad utbildning för personal i hälso- och sjukvård och socialtjänst om att möta personer med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Att ta fram en utbildning tar nästan alltid en hel del tid i anspråk, det är en massa formalia som ska vara på plats osv men i det här fallet är den redan färdig och på plats. Den består av två delar, en om att hindra smittspridning och skydda personal och en om att använda skyddsutrustning. Här hittar du länken om du vill ta del av utbildningarna. Min plan är att gå dessa snarast möjligt.

https://utbildning.ki.se/e-utbildningar-om-covid-19Alla regioner är i …

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, March 31, 2020 00:21:25

Vid den gemensamma presskonferens som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och eventuella andra aktörer har varje vardag kl 14 meddelades idag att alla regioner har gått upp i förstärkningsläge med anledning av covid-19.

Förstärkningsläge innebär förstärkning av utvalda funktioner och är det andra läget av tre som hälso- och sjukvårdsledningen kan ha utöver normalläge. De andra är stabsläge där ledningen håller sig informerad om läget och agerar efter behov och det allvarligaste läget, katastrofläge – där förstärkningsåtgärder är vidtagna för alla funktioner. Den här åtgärden visar på allvaret i situationen i landet.Min digitala tisdag

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, March 26, 2020 00:36:06

Start strax efter kl 07 med att kolla igenom mail som kommit under kvällen/natten och förberedelse för dagens planerade undervisning.

kl 08 – telefonsamtal med kollega 1 för att lösa problem i en av våra kurser

kl 08:25 – telefonsamtal med kollega 2 i samma ärende. Plan för lösning sätts upp.

kl 09- 10:02 Zoom möte med studenter, seminarium

kl 10:02-10:15 kort paus för studenterna medan jag ringer kollega 2 igen som skickat mig meddelande om att kontakt behövs.

kl 10:15-12:15 fortsättning på seminariet

kl 12:15-12:37 telefonsamtal med kollega 2 igen i samma ärende

kl 12:37-13:00 jag försöker slänga ihop en lunch och äta den.

kl 13-14 Zoom-möte med hela institutionen om läget relaterat till att undervisningen nu bedrivs digitalt. Vad fungerar? Vad behöver vi lösa?

kl 14:05- 14:20 Zoom-möte med kollega 3 om ärende 2 som behöver lösas.

kl 14:30-14:55 telefonsamtal med kollega 4 om ärende relaterat till morgonens ärende dvs ärende 1

kl 15:30-17:07 Möte via Skype for business med den nationella arbetsgruppen som arbetar med remissvaren för personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp vid stroke och TIA.

kl 17:30 Jag avslutar för tillfället men återkommer under sen kväll för att ta tag i lite rester från dagen. Vid det här laget är mina öron alldeles ömma av att ha använt headset i princip hela dagen. Vilken tur att det är en ny dag imorgon dvs idag som ser ungefär likadan ut …Vad säger siffrorna – coronaviruset

Hälso- och sjukvård Posted on Sun, March 22, 2020 10:36:04

Många följer idag spänt utveckling kring corona-viruset. Johns Hokins universitetets site är en av de som räknas som mest tillförlitlig och som uppdateras kontinuerligt. Men vad säger egentligen siffrorna?

Antalet smittade i ett land – det säger hur många man i det specifika landet vet är smittade av corona-viruset. Det beror av ett flertal faktorer som om man överhuvudtaget tar prover, om man har test- och analysmöjligheter samt vilken regim man har för att ta prover. En del länder masstestar, andra testar bara de som läggs inpå sjukhus osv.

Länder som anges inte har några eller ett fåtal smittade, har de inga smittade?Det går inte att säga. Det beror av flera av de faktorer jag skrev om ovan.

Andel döda av antal smittade – en hög siffra visar att landet inte har koll på smittspridningen? Nej absolut inte! Case fatality säger väldigt lite i den här situationen. Case fatality handlar om “hur dödlig en sjukdom är” och definieras som andelen döda till följd av en särskild sjukdom jämfört med det totala antalet personer diagnosticerade med sjukdomen under en särskild tidsperiod. För Coronas del kommer det alltså att vara extremt svårt att beräkna en case fatality då det totala antalet smittade aldrig komemr bli fastställt. Allt vi kommer ha att förhålla oss till är gissningar.Varje dag dör i snitt …

Hälso- och sjukvård Posted on Fri, March 20, 2020 08:16:44

Så här i corona-virustider kan det vara värt att sätta antalet döda i relation till hur det vanligen ser ut. Det dör ca 90000 personer per år i Sverige. Om dessa fördelas jämnt över årets dagar så innebär det att det varje dag dör ca 250 personer per dag (medel). En absolut majoritet av dessa är äldre.

Under 2019 dog 88766 personer; 44740 kvinnor och 44026 män. Av de som dog under 2019 var 59 % över 80 år. Det innebär att det dog 143 personer som var äldre än 80 år varje dag under 2019. Den vanligaste dödsåldern, dvs typvärdet var 88 år. Bland kvinnor var 67 % av de som dog över 80 år medan det bara var 51 % män som var det. Bara 424 som dog under 2019 var under 18 år och hälften av dem dog under sitt första levnadsår, de utgör alltså knappt 0,5 % av alla som dör under per år.

I snitt är det fler som dör under vintermånaderna än det är under sommaren. I delar kan det förklaras av att säsongsinfluensan vanligen drabbar under årets kalla del.

Mot detta ska alltså antalet död i corona sättas. I Sverige har vi till dags dato 11 personer som dött till följd av corona, Om alla dessa hade dött samma dag hade de utgjort ca 4 % av de döda den dagen, men så är ju inte fallet. Dessa 11 dödsfall är utspridda över många dagar (9) och under samma tid har det (statistiskt sett) dött ca 2250 personer av helt andra orsaker. Det innebär att antalet döda till följd av corona utgör ca 0,5 % av det totala antalet döda sedan det första dödsfallet inträffade i Sverige 11 mars. Ibland är det bra att ha lite perspektiv på det som händer.Studentlitteratur gör reklam – i corona-tider

Universitets/högskolevärlden Posted on Thu, March 19, 2020 08:42:02

Min kollega Malin och jag skrev för något år sedan ett kapitel i en bok om Digitalisering av högre utbildning. Kapitlen i boken är många och korta och beskriver olika digitaliseringsprojekt som gjorts inom universitet och högskolor. Vi skrev kapitlet i anslutning till att vi gick kurs om att använda digitala verktyg i undervisning då det kom ut en förfrågan om att skriva för boken till vår kursledare. Han var också en viktig person i att kapitlet faktiskt blev av genom hans pepp och stöd. Nåja, nog om det. Idag fick Malin besked om att förlaget, Studentlitteratur just nu gör reklam för vår bok, med anledning av corona-viruset.

Jag känner mig lite kluven till detta. Jag är givetvis glad om boken vi skrev kan bidra till att undervisning kan upprätthållas via digitala verktyg under den här tiden men samtidigt gnager en tanke. Är det ett försök att slå mynt av krisen, eller kan man se det bara som bidrag, att bistå och informera? Jag försöker att landa i det senare. Boken säljs ju till samma pris som förut och alla är säkert inte medvetna om att boken finns. Att inte tala om att den finns vore mer fel.Tack för våra webbaserade kurser!

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, March 18, 2020 23:02:32

Min kollega Malin och jag har sedan flera år varit kursansvariga för fristående helt webbaserade kurser på kandidatnivå för studenter med äldre sjuksköterskeutbildning som behöver skaffa sig en kandidatexamen. När vi fick i uppdrag att ta fram kurserna var det ett hästjobb och vi slet ordentligt för att få allt på plats. Vi kastades också in i ett mer digitaliserat tänkande och fick raskt lära oss en hel massa digitala verktyg. I detta bidrog en kurs som högskolan har om undervisning med stöd av digitala verktyg. Tack för den! Den kom helt rätt i tiden för oss!

Nu tackar jag en gång till för att vi haft dessa kurser då vi redan bedriver en hel del undervisning via webben. Seminarier via webben, det är inte nytt för oss. Vi kan en del felsökning om de vanligaste problemen som deltagarna i mötet kan ha och får oftast mötena att fungera för alla. Utöver det har jag också arbetat en hel del i nationella arbetsgrupper där digitala möten varit standardsättet att mötas på. I nuläget har jag stor nytta av detta!Regeringen rekommenderar omställning till digital undervisning

Universitets/högskolevärlden Posted on Wed, March 18, 2020 22:56:17

Från och med idag råder en rekommendation från regeringen om att undervisning från gymnasienivå och uppåt ska ställas om till digital undervisning. För sjuksköterskeprogrammet ser vi en del bekymmer där färdighetsträning på vårt kliniska lärcenter är en sådan sak som svårligen låter sig föras över till digital undervisning. Att bara se hur HLR utförs ersätter inte att öva praktiskt. Idag fick vi besked att vi fått dispens för detta moment och alltså kan ge denna undervisning. Tack för det. Särskild eftertanke kommer krävas för detta men det ger ändå möjligheten att erbjuda studenterna det här momentet.

Andra bekymmer som vi ser är att ersätta salstentor med digital examination. För en del av dessa kan omställning göras ganska enkelt om man är lite kreativ medan andra moment är mer svåra att göra det för. Vi arbetar för att lösa detta. Kreativiteten får flöda.

Ett tredje problem som få funderade över igår när beskedet kom men som blivit mer tydligt idag då vi ska ha ställt om är att vårt IT-system inte riktigt är dimensionerat för detta. Att ansluta till Zoom var tydligen periodvis i alla fall lite bekymmersamt vilket hänförs till den ökade belastningen. Vi kommer troligen upptäcka mer av den begränsningen framöver då omställningen är helt genomförd och löper på.Pandemi, vad är det?

Hälso- och sjukvård Posted on Mon, March 16, 2020 23:19:39

Coronaviruset är sedan några dagar klassat som en pandemi av WHO, men vad betyder det egentligen?

En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. (definition WHO)

Ja då vet vi det. Varför dröjde det så länge innan det klassades som en pandemi när det fanns sjuka i många länder? Först var det inte så många drabbade i varje land att det kvalade in som “en stor andel” och sedan ansågs spridningen också i första hand komma från personer som “importerat” viruset. Nu smittas även personer som inte rest utan smittats av någon som är i landet. Definitionen av pandemi är samtidigt inte så “definitiv” så det är alltså inte fastlagt vad “stora delar av världen” eller “stor andel av befolkningen” egentligen innebär. Corona är i alla fall en pandemi nu.Två tankar i luften samtidigt – förvirrande om Corona-viruset

Hälso- och sjukvård, Uncategorised Posted on Mon, March 16, 2020 23:14:53

Det tycks vara svårt för många att hålla både tanken om Corona-viruset som ett virus som är mer dödligt än vanlig influensa och tanken att de flesta får mildare symtom än av vanlig influensa i luften samtidigt. Jag förstår det när vi talar om ett tidigare okänt virus som på kort tid lett till insjuknanden i flera delar av världen och av ganska många, men vi måste alla försöka bete oss sansat.

Att köpa upp alla fiskbullar, pasta, ris och pulvermos i affärerna ifall man själv skulle bli satt i hemkarantän för att man skulle kunna vara smittad av Corona är att gå till överdrift. Det finns väl alltid någon som i så fall skulle kunna handla åt en och komma hem med en kasse och ställa på trappan. Samma gäller för munskydd och handsprit som nu är bristvara på många apotek. Folk tycks tro att munskydd skulle skydda dem från att få smittan men det ett munskydd eventuellt kan skydda mot är att en sjuk person sprider smitta. Detta är välkänt och det går enkelt att läsa sig till för den som kan sansa sig så pass att paniken inte tar överhanden.Självklarheter är tydligen inte det längre – corona

Övrigt Posted on Fri, March 13, 2020 16:56:23

Skaraborgs sjukhus var igår i stabsläge. Orsaken angavs vara att 60 personal var hemma och var sjuka. Inte i corona utan i helt vanliga förkylningar. Precis som det alltid borde vara i vården. Den som är sjuk ska inte vara på arbetet om den arbetar i vården

Äldreboenden sätter upp anslag att den som är sjuk inte ska hälsa på sin äldre och sköra anhöriga. Precis som man aldrig ska göra, oavsett om det är virussäsong eller inte.

Högskolan Väst har skrivit i sin handlingsplan att studenter som kommer till undervisning och är påtagligt sjuk ska skickas hem. Studenter som är sjuka ska aldrig delta i undervisning.

Vad är det som har hänt? Varför måste självklarheter som dessa påpekas? Har vi tappat allt vett och förstånd i Sverige. Vi ska väl aldrig gå runt och smitta ner sjuka äldre eller våra kollegor?Coronaviruset skapar luft i min almanacka

Övrigt Posted on Fri, March 13, 2020 16:49:55

Min förut ganska späckade almanacka gapar nu lite mera tom. Konferenser, inspirationsdagar, forskningsfestival och möten ställs in eller ändras till e-möten. Lite skönt är det men jag undrar över om allt detta verkligen är nödvändigt eller om det finns ett visst mått av panik i detta.Min poster på palliativa konferensen

Uncategorised Posted on Thu, March 12, 2020 08:29:00

Tillsammans med min forskarkollega Tove har jag en poster på den palliativa konferensen i Östersund. För den visuella utformningen har vi haft stöd av Skaraborgs sjukhus Bild och Mediaenhets duktiga medarbetare Peter. Så här ser posterna och jag ut tillsammans.Nationella palliativa konferensen 2020

Uncategorised Posted on Wed, March 11, 2020 08:18:45

Invigning av den 6:e nationella palliativa konferensen är i full gång. Jag ser fram mot två inspirerande dagar i Östersund.Mera förberedelser

Forskning Posted on Tue, March 10, 2020 17:42:39

Idag förbereder jag mig för att åka på den palliativa konferensen i Östersund som är onsdag och torsdag. Det gäller att ha tänkt till och packat det som kan behövas i form av dokument att arbeta med på tåget och om det blir någon ledig tid på kvällen mellan konferensen och konferensmiddagen men också ha arbetat undan det som måste vara färdigt innan jag åker. Jag tror jag snart är klar för avfärd. Tu det, tåget går ju antingen jag är färdig eller inte.Goda förberedelser lönar sig

Hälso- och sjukvård Posted on Tue, March 10, 2020 00:24:55

Det nyligen reviderade lokala vårdprogrammet för stroke och TIA behövde ses över med anledning av de nya uppdaterade nationella riktlinjerna för stroke och TIA som kom i januari. Vi dvs strokeenhetens överläkare och jag påbörjade detta förra veckan men hade också ett annat dokument att revidera så vi hann inte med.

Inför måndagens arbete förberedde jag allt så långt jag kunde. Jag kopierade den text som kunde kopieras, la till en ny bilaga, gjorde följdjusteringar som att numrera om och identifierade diskrepanser i hur vi uttryckte oss i två samhörande texter. Allt detta gjorde att vårt möte kunde bli både kort och effektivt. På mindre än en timma hade vi gjort slutliga justeringar, reviderat ytterligare ett dokument, skrivit ett brev till sjukhusledningen och författat ett dokument om ställningstagande till förändring i behandling. Att vara väl förberedd var nyckeln i detta. Visserligen hade jag lagt en dryg timma på förberedelser hemma innan vårt möte med det var värt varenda minut!Tentarättningsträff

Universitets/högskolevärlden Posted on Mon, March 09, 2020 18:34:07

Idag har vi i lärarlaget som rättar examinationen i den här kursen träffats, live eller via e-mötesverktyg för att stämma av rättningen av examinationerna så vi alla bedömer på likartat sätt. Det är alltid skönt att ha den här träffen och få diskutera vad som ska krävas för ett godkänt svar och vad som inte behöver vara med. Att enas om en minsta nivå för vad svaren ska innehålla är ofta lätt och så även idag.Next »